Libero Search Beliebig=PAOLINI CHRISTOPHER List of search items. https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebOpac.cls en-us LIBERO, Pty Ltd. Sam, 20 Jul 2019 11:54:09 GMT 5 Eragon - das Erbe der Macht https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50153150 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2011<br /> Eragon - das Erbe der Macht https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50178755 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2011<br /> Eragon - Das Erbe der Macht: Eragon ; 4 https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50199477 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2011<br /> Eragon - das Erbe der Macht https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50266086 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2012<br /> Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50020191 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2004<br /> Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter: Eragon ; 1 https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50200984 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2004<br /> Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50064988 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2005<br /> Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50124805 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2005<br /> Eragon - das Vermächtnis der Drachenreiter https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50195300 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2005<br /> Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50072509 <br />Author: <br />Year: 2007<br /> Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50076309 <br />Author: <br />Year: 2007<br /> Eragon - Das Vermächtnis der Drachenreiter https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50282864 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2014<br /> Eragon - Der Auftrag des Ältesten https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50033451 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2005<br /> Eragon - Der Auftrag des Ältesten https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50195303 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2005<br /> Eragon - Der Auftrag des Ältesten: Eragon ; 2 https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50201328 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2005<br /> Eragon - Der Auftrag des Ältesten https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50124806 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2006<br /> Eragon - Der Auftrag des Ältesten https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50080035 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2007<br /> Eragon - Die Weisheit des Feuers https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50088829 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2008<br /> Eragon - Die Weisheit des Feuers https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50124807 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2008<br /> Eragon - Die Weisheit des Feuers: Eragon ; 3 https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50202250 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2009<br /> Eragon - Die Weisheit des Feuers https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50186054 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2012<br /> ¬Die¬ Gabel, die Hexe und der Wurm - Eragon: Geschichten aus Alagaësia https://webopac.stadtbibliothek-aachen.de/libero/WebopacOpenURL.cls?DATA=LAC&ACTION=DISPLAY&RSN=50268903 <br />Author: Paolini, Christopher<br />Year: 2019<br />